ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਕ…

ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ
ਕਿਛੁ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰਿ ਸਕੀਐ ।।

All that happens, and all that will happen, is by His Will. If we could do something by ourselves we would.

ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵੈ
ਜਿਉਂ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ।।੧।।

By ourselves, we cannot do anything at all. As it pleases the Lord. He preserves us ।।੧।।

Shri Guru Granth Sahib Ji (SGGS Ji : Page 736)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *