ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ…

ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ
ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤੁ।।

Sweetness and humility, O Nanak , are the
essence of virtue and goodness.

Shri Guru Granth Sahib Ji 🙁 SGGS Ji : Page : 470)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *