ਕਬੀਰ ਝੰਖੁ ਨ ਝੰਖੀਐ ਤੁ…

ਕਬੀਰ ਝੰਖੁ ਨ ਝੰਖੀਐ
ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨ ਹੋਇ।।
ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੁ ਕਰਿ ਰਹੇ
ਮੇਟਿ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਈ।।

Kabeer, do not struggle in stubborn pride: nothing happens just because you say so. No one erase the
actions of the Merciful Lord.

Bhagat Kabeer Ji : ( SGGS : page 1366)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *