ਜੀਉ ਡਰਤੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈ…

ਜੀਉ ਡਰਤੁ ਹੈ ਆਪਣਾ
ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ।।
ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣੁ ਸੇਵਿਆ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ।।

My soul is afraid, to Whom should I complain ?
I serve Him, Who makes me forget my pains.
He is the Giver, forever and ever.

(Shri Guru Granth Sahib ji : SGGS Ji, Pase, 660)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *