ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ …

ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ
ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ
ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *