ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ …

ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ

     ਅਹਾਰੁ।।

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਣਹਾਰ।।

Your Name is the food to satisfy the hunger of you humble servants.
You are the Great Giver, O Lord God.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *