ਸੁਖ ਮੈ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦ…

ਸੁਖ ਮੈ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ
ਦੁਖ ਮੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕੋਈ।।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮਨਾਂ
ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ਹੋਈ।।੩੨।।

In good times, there are
many companions around,
but in bad times, there is
no one at all.
Says Nanak, vibrate, and
meditate on the Lord;
He shall be your only
Help and Support in the end.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *