ਖੰਡ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ …

ਖੰਡ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਖੀਰ ਮਿੱਠੀ
ਘਿਓ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੁੱਟੀ
ਦੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਨੇ
ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਲਾਡ
ਪੂਰੇ
ਪਿਓ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *