ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਵਕਤ ਉਸ ਵੇ…

ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਵਕਤ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਓਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *