बाहुली

इटुकली बिटुकली छोटुकली आहेस तू माझी बाहुली
एवढ्याशा वयात कळत काय गं तुला म्हाताऱ्या आजी सारखीच जीव लावतेस तु मला

तुला पाहिलं की पाहतच रहावं असं वाटतं तुला पाहण्यातच तर जगण्याचं समाधान भेटतं

इवल्याशा चेहऱ्यावर भावना स्पष्ट दिसते
तू काढलेल्याआठवणीची तळमळ तुझ्या शब्दातही असते
इवल्याशा मनात तू प्रेम किती साठवतेस
मी झोपलो तरी मला स्वप्नातही तू आठवतेस

इवल्याशा पावलांचा आवाज काळजाला भिडतो
पप्पा पप्पा म्हणून तुझी हाक ऐकली की
जीव भांड्यात पडतो

तूच माझि माऊलि आणि तूच माझी सावली
इटुकली बिटुकली छोटुकली आहेस तू माझी बाहुली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *