हे सुखकर्ता हे दुखहर…

हे सुखकर्ता हे दुखहर्ता
तू आला आहेस आता
आम्ही बिनधास्त जगतो न घाबरता

दुष्काळाचे चटके सहन केले
या माझ्या महाराष्ट्राने
पाण्यावाचून जनावरे मेलेले पाहिले
या माझ्या महाराष्ट्राने
हात जोडून विनंती करतो थोडा तरी
पाऊस दे देवा तुझ्या कृपाकटाक्षाने

बापाचे डोळे थकले
लेकीचे लग्न यंदाही हुकले
उगवलेले पिक पाण्याला मुकले
मुलां बाळांचे ऍडमिशन चुकले
लेकरांचं ही थोड ऐकून घे
देवा थोडातरी पाऊस दे

जिथे पुराने थैमान घातले
भरलेल घर क्षणार्धात धुतले
माय लेकराची पाटी मोडली
म्हाताऱ्या आजीची काठी काठी मोडली

आता राहायचं कुठं आणि जायचं कुठं
घर नाही दार नाही जनावर नाही ढोर नाही
त्यांना थोडासा आसरा दे देवा
त्यांच्या शेतातही झाल्यात खोल खोल गर्ता
हे सुखकर्ता हे दुखहर्ता तू आला आहेस
आता आम्ही बिन्धास्त जगतो न घाबरता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *