ਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ …

ਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਤਿਆ…
ਪੱਤਾ ਵੀ ਨੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ।
ਜਿਸ ਉਂਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ
ਉਹ ੲਿਨਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਰੁਲ ਸਕਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *