ਕਦੇ – ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ…

ਕਦੇ – ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ
ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
‌ ਕਿਉਂਕਿ…
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *