ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ…

ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ
ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ
ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ,
ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *