ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ…

ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ!

ਤੂੰ ਧਕੀਨ ਤਾਂ ਰੱਖ ਉਹ…
ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *