ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਰ…

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਪਹਿਲਾ – ਮਰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਇਕ ਦਿਨ!

ਦੂਜਾ – ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ!

ਤੀਜਾ – ਜੋਂ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ!

ਚੋਥਾ – ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰੋ!

ਪੰਜਵਾਂ – ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ
ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ!
?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *