ਵੇ ਹੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ, …

ਵੇ ਹੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ,
ਘਰ-ਬਾਹਰ, ਪਸ਼ੂ
ਤੇ ਅਨਾਜ ਵਹਾ ਕੇ
ਲੈ ਗਿਆ ਦੇ ਕਿਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ
ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਬੇ-ਘਰੇ ਹੋਣ ਦਾ
ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੂੰਦਾ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *