ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ…

ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਾਰ ਦਾ
ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ
ਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 18
ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਨੈਡਾ
ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ?
ਰਿਹਾ ਪੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *