ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ …

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ
ਛੱਡ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ
ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *