ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂ…

ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਦਿੱਤੀਆਂ
ਬੁਰਿਆਂ ਨੇ ਤਜੁਰਬਾ
ਬਹੁਤ ਬੁਰਿਆਂ ਨੇ ਸਬਕ
ਬਹੁਤ ਚੰਗਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *