ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰ…

ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ

ਜਿਥੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ…ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ!

ਜੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ…ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ!

ਜੋਂ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ…ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ!

ਜੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਰੁੱਸੇ…ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਉਂਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ!

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣ…ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੀਦਾ!

ਜੋਂ ਮੋਸਮ ਦੀ ਤਰਾਂਹ ਯਾਰ ਬਦਲੇ…ਯਾਰ ਬਣਾਉਂਣਾ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *