ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲਈ 7 ਜਰੁਰ…

ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲਈ 7 ਜਰੁਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ – ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ,

ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ – ਸੁਣਨਾ ਸਿਖੋ,

ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ – ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ,

ਹਾਰ ਮੰੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ – ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ,

ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ – ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿਖੋ,

ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ – ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖੋ,

ਰੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ – ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਸਿਖੋ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *