ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਰਿ ਸ…

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋਰੁ।।

ਕਾਜਿ ਤੁਹਾਰੈ ਨਾਹੀਂ ਹੋਰ।।

O my mind, unite yourself
with The Lord.

Nothing else is of any use
to you.

5th Guru Arjan Dev Ji (Sikhism)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *