ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋਂ ਪਰ ਇ…

ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋਂ ਪਰ
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਕਸਰ
ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ
ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ,
ਇੱਜਤ ਤੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *