ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ …

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ

ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *