ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਨ ਸਵਰ…

ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਨ ਸਵਰ
ਜਾਏ
ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨ
ਸਵਰ ਜਾਏ
ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ
ਬਾਣੀ
ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਸਵਰ ਜਾਏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *