सलाम दिनांक:१५/०८…

सलाम

दिनांक:१५/०८/२०१९

“स्वातंत्र्यासाठी दिले शूरांनी
आपले सर्वस्व ,बलिदान”
“स्वातंत्र्यात जगतो आम्ही
नाही आता भारतीय गुलाम”

✍श्री हणमंत गोरे
मुपो:घेरडी,ता:सांगोला,जि:सोलापूर
(©सदस्य ,मराठी शिलेदार समूह)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *