ਦੋਸਤੀ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਇਨਸ…

ਦੋਸਤੀ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਇਨਸਾਨ
ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ…

ਬਾਹਲੇ ਸਿਆਣੇ ਮੁਸੀਬਤ
ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *