ਰੌਣਕਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ …

ਰੌਣਕਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਹੀ ਹੂੰਦੀਆਂ ਨੇ

ਤੰਗ ਭਾਂਵੇਂ ਜਿੰਨਾਂ…
‌ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *