ਤਜੁਰਬਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਆਵੇ…..

ਤਜੁਰਬਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਆਵੇ…
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ…

ਜਿਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਹੀ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੇ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *