ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਬਹੁਤ ਗਰ…

ਪੈਸਿਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ
ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ…
ਅਤੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ
ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ
ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *