ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਜਿਨਿ ਬਤਾਇ…

ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ
ਜਿਨਿ ਬਤਾਇਆ।।

ਐਸਾ ਗੁਰੁ
ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ।।

He places the one who strays
back on the path:
such a Guru is obtained by
great good fortune.

(Bilaaval M 5,SGGS ji 803)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *