ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ…

ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
ਕਿਉਂਕਿ
ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਡੰਗ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ
ਹੁੰਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *