ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੌ…

“ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼”

ਮੌਤ:- ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਬਦਨਾਮੀ:-ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਸੋ਼ਹਰਤ:-ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਅਣਖ :-ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਇੱਜ਼ਤ :-ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ

ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *