ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਨਾਣਾ ਬਹੁਤ…

ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਨਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ…ਪਰ
ਆਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਨਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ…
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ…
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *