ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀ…

ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ
ਤੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ।।

ਜਿਨਿ ਪੈਦਾਇਸੀ ਤੂ ਕੀਆ
ਸੋਈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ।।੧।।

Why do you waver,O mortal
being..
The Creator Lord Himself
shell protect you.
He who created you will
provide nourishment and
support.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *