ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ …

ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ
ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਦੋਸਤੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *