ਟੁਟਿਆ ਹੋਯਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ…

“ਟੁਟਿਆ ਹੋਯਾ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਤੇ ਗੁਜਰਿਆ
ਹੋਯਾ ਵਕੱਤ
ਕਦੇ ਵਾਪਸ
ਨੀ ਆਓਂਦਾ!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *