ਖੁਸ਼ੀ ਅਸਲ ਜਿਂਦਗੀ ਵਿੱ…

ਖੁਸ਼ੀ ਅਸਲ ਜਿਂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੌਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਓਂਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *