ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨਾ ਸਿੱਖ…

ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨਾ ਸਿੱਖੋ
“ਗਰੂਰ”
ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *