ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਓਨਾ ਜਰੂਰੀ …

ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਓਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ,
ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ.
ਕੌਨ ਹੱਥ ਫੱੜ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਤੇ,ਕੌਂਣ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *