ਅੱਧੇ ਦੁਖ ਗਲਤ ਲੌਕਾਂ ਤ…

ਅੱਧੇ ਦੁਖ ਗਲਤ ਲੌਕਾਂ ਤੌਂ
ਉਮੀਦ ਰਖਣ ਨਾਲ ਅੱਤੇ
ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਦੁਖ ਸੱਚੇ ਲੌਕਾੰ ਤੇ
ਸ਼ੱਕ ਕਰਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *